DISCLAIMER

www.venturesone.com is de officiële website van VenturesOne B.V. De informatie op deze site wordt verschaft op een “as is” basis en is samengesteld uit bronnen die VenturesOne B.V. redelijkerwijs als voldoende betrouwbaar mag beschouwen.

Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie of content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. VenturesOne B.V. stelt deze informatie zonder enige verplichting beschikbaar en aanvaardt in verband hiermee op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid.

De informatie op de website kan, zonder enige kennisgeving, worden gewijzigd of
aangepast. Gebruik van deze informatie is dan ook voor eigen risico van de gebruiker.

De informatie op de website:
– is geen aanbieding tot verkoop, of een uitnodiging tot koop van een belang of aandeel in een van de genoemde participaties;
– mag in geen geval worden gekwalificeerd of beschouwd als een prospectus;
– is niet bedoeld om te worden verspreid door enig persoon in welke jurisdictie dan ook indien dergelijke verspreiding in strijd zou zijn met de wet of het toepasselijke (lokale) recht.

Op foto’s berust over het algemeen copyright.
Copyright © 2017, VenturesOne BV, Den Haag. Alle rechten voorbehouden.

www.venturesone.com is the official website of VenturesOne BV. The information on this site is provided on an “as is” basis and is made up of sources that VenturesOne BV can reasonably be considered as reliable.

Nevertheless, this information or content may be incomplete and/or incorrect. VenturesOne BV makes this information available without any obligation and in no way accepts any liability or responsibility in any way whatsoever.

The information on the website may be amended or modified without notice. Use of this information is therefore at the user’s own risk.

The information on the website:
– is not an offer for sale, or an invitation to purchase an interest or share in any of the mentioned participations;
– in no case may be qualified or considered as a prospectus;
– is not intended to be distributed by any person in any jurisdiction if such disclosure would be contrary to the law or applicable (local) law.

Images are generally copyrighted.
Copyright © 2017, VenturesOne BV, The Hague. All rights reserved.

Search VenturesOne
Share: